Psychologie práce

Pod vedením certifikovaného psychologa s dlouholetou praxí nabízíme řadu specializovaných služeb pro podporu bezpečného chování na pracovištích:

 • Zjišťování rizikovosti pracovníků
  Na základě vyhodnocení specifické sady dotazníků a na základě vyhodnocení dostupných informací k pracovníkovi zpracujeme osobní profil daného pracovníka s důrazem na jeho rizikovost.
 • Monitoring pracovního stresu na pracovištích
  Na základě aplikace specifického hodnotícího listu v rámci dané firmy zpracujeme komplexní zprávu k úrovni pracovního stresu na pracovištích, spolu s doporučeními a návrhy řešení. V návaznosti nabízíme zavedení produktu „Speciální pracovněpsychologické služby“, který slouží k prevenci a eliminaci negativních důsledků pracovního stresu u zaměstnanců.
 • Analýzy k úrovni interní komunikace a kultury bezpečnosti ve firmách
  Na základě vyhodnocení specifické sady dotazníků a na základě doplňujících informací z prostředí dané firmy zpracujeme komplexní zprávu k úrovni interní komunikace, kultury bezpečnosti, spolu s doporučeními a návrhy řešení případných nedostatků.
 • Tvorba a zavádění programů pro podporu bezpečného chování ve firmách
  Dle specifik dané firmy vytvoříme a zavedeme motivační program na míru (viz např. oceňování návrhů na zlepšování pracovních postupů). V návaznosti zajistíme konzultace a řešení případných potíží.
 • Posuzování spolehlivosti lidského činitele v náročných pracovních systémech
  Pomocí exaktních metod, jakými jsou například HTA-PHEA, TOR, PHP či testu pozornosti D2, provádíme analýzy kritických míst v systému člověk-stroj. Jedná se především o identifikaci variabilních chyb lidského operátora, která se mohou vyskytnout při plnění složitých pracovních úkolů, jež kladou na člověka vysoké nároky na mentální, duševní a senzorický výkon. Výstupy z těchto analýz tak poskytují cenné poznatky pro zlepšení uživatelského rozhranní, pro optimalizaci pracovních postupů a organizace práce, pro zlepšení bezpečnostní funkcí a ochran řídících systémů apod. Získané informace a podrobná úkolová schémata jsou často používány jako specializované podklady pro zácvik nových operátorů nebo při školení „starých mazáků“ s cílem předcházení vzniku profesní slepoty a pocitu sebeuspokojení.