Výzkum, vývoj a inovace

Přehled projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, na jejichž řešení se společnost ERGOWORK s.r.o. podílí:

 

Název: TH01031098 Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS)
Účastníci: T-SOFT a.s., České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství, ERGOWORK s.r.o., ÚJV Řež, a.s.
Doba řešení: 01/2015 – 12/2018
Anotace: Cílem projektu je vytvoření softwarového modulu DEGAS určeného pro modelování šíření těžkého plynu za různých povětrnostních podmínek, který bude implementován do modelovacího systému TerEx. Řešení projektu předpokládá ověření modelu pro rozptyl těžkého plynu prostřednictvím terénních zkoušek a srovnávacích (verifikačních) testů. Nový modul DEGAS umožní prognostické modelování jednorázového nebo kontinuálního úniku s cílem predikovat dosah zraňujících koncentrací plynných látek a disperzí těžších než vzduch. Způsob a forma zadávání vstupních dat pro modelaci budou zohledňovat jednak stresovost situace, pro kterou bude software určen, jednak znalosti o charakteru a formě vstupních dat cílovou skupinou uživatelů, včetně možnosti propojení s mapovým systémem pro zobrazení výsledků v mapě.
Poskytovatel: Projekt je spolufinancován Technologickou agenturou ČR a je řešen v rámci programu EPSILON
TACR_logo
program-epsilon-logo

 

Název: TD03000017 Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod
Účastníci:

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Doba řešení: 01/2016 – 12/2017
Anotace: Cílem projektu bylo sjednotit kritéria a kvalifikační požadavky na odbornou způsobilost osob oprávněných k odběru vzorků za účelem provádění rozborů vod oprávněnými laboratořemi ve smyslu § 92 vodního zákona a dalších předpisů. Uvedené vzorkování je součástí procesu sledování kvality vod a jsou na něj kladeny vysoké požadavky na zajištění kvality podle mezinárodního standardu dle normy EN ISO/IEC 17025. Výsledkem projektu je certifikovaná metodika, která vychází z analýzy platné legislativy a normativních dokumentů, prověření používaných standardních operačních postupů, studia nejnovějších poznatků a doporučení správné praxe, rozboru relevantních provozních nehod a opatření pro eliminaci rizik ohrožení života a zdraví při práci v terénu.
Poskytovatel: Projekt byl spolufinancován Technologickou agenturou ČR a byl řešen v rámci programu OMEGA
TACR_logo
program-omega-logo