Speciální činnosti

Při řízení bezpečnosti se každá firma dříve či později setká s problémem, který nebude schopna sama vyřešit a kde bude v koncích i jejich bezpečnostní technik. V takovém případě je nutné vyhledat skutečného odborníka, který dokáže erudovaně pomoci. Na rozdíl od jiných firem, společnost ERGOWORK s.r.o. disponuje vlastními experty s bohatými zkušenostmi z akademické sféry a může tak svým zákazníkům nabídnout řadu nadstandardních vysoce specializovaných činností, na které si jiní „netroufnou“. Ty jsou nabízeny v rámci programu Exclusive Activity, který zahrnuje tyto oblasti zájmu:

Ergonomie (více zde)

 • Ergonomické analýzy pracovišť a pracovních míst
 • Návrhy dispozičního řešení a optimalizace pracovišť
 • Návrhy firemních ergonomických programů
 • Posouzení faktorů pracovního prostředí a úrovně hygieny práce
 • Poradenství za účelem výběru vhodných pracovních pomůcek a vybavení pracovišť
 • Posouzení pracovní zátěže zaměstnanců
 • Měření expozice hluku, vibracím, prašnosti, proudění vzduchu, mikroklimatických podmínek, kontaminace ovzduší plyny a aerosoly

Posuzování spolehlivosti lidského činitele v pracovních systémech

 • Identifikace kritických pracovních pozic
 • Analýzy úkolů a multisekvenčních pracovních činností pomocí metody HTA
 • Analýzy potenciálních chyb lidského operátora pomocí metody PHEA a expertní odhady pravděpodobností jejich vzniku (HEP)
 • Identifikace možných příčin selhání lidského činitele včetně systémových/organizačních selhání
 • Provozní hodnocení pracovníků z hlediska spolehlivosti jejich výkonu pomocí metody PHP
 • Posouzení kvality interface a způsobů přenosu/sdílení informací v systému člověk-stroj (člověk-počítač)
 • Komplexní hodnocení faktorů ovlivňujících výkon a spolehlivost člověka v pracovním systému
 • Návrh systémových opatření pro eliminaci nebo omezení selhání (chybování) lidského činitele v pracovním systému
 • Vypracování komplexní studie „Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik“ dle požadavků zákona č. 59/2006 Sb. a vyhlášky č. 256/2006 Sb. (nedílná součást analýzy a hodnocení technologických rizik)

Připravenost na mimořádné události a krizové situace (více zde)

 • Analýzy připravenosti organizace na mimořádné provozní události a negativní účinky rozličných externalit
 • Nastavení korporátního systému připravenosti na zvládání nežádoucích situací
 • Identifikace zdrojů nejzávažnějších ohrožení, vyhodnocení rizik a návrh systémových bezpečnostních opatření
 • Zpracování a aktualizace plánů krizové připravenosti, krizových plánů a další bezpečnostní dokumentace
 • Příprava a nastavené opatření pro ochranu kritické ale i běžné infrastruktury
 • Zpracování základních bezpečnostních parametrů ochrany měkkých cílů
 • Ověření stavu připravenosti čelit kritickým situacím
 • Odborná příprava osob a dalších odborníků v oblasti bezpečnosti a krizového řízení

Nebezpečné chemické látky na pracovištích a prevence závažných havárií

 • Audity chemických látek používaných na pracovištích (vč. evidenčních listů)
 • Vypracování pravidel o bezpečném nakládání s T+, T a C látkami podle požadavků zákona č. 258/2000 Sb.
 • Prověření shody při skladování chemických látek, hořlavin, průmyslových hnojiv a ostatních nebezpečných materiálů (vyjma radioaktivních) s požadavky právních a ostatních předpisů
 • Zajištění výkonu osoby odborně způsobilé podle zákona č. 258/2000 Sb.
 • Poradenství a zpracování povinné dokumentace pro práci s azbestem
 • Modelování dosahu zraňujících koncentrací nebezpečných plynů od zdroje emise
 • Analýzy a hodnocení technologických rizik metodou Purple Book
 • Analýzy následků nehod spojených s únikem nebezpečné chemické látky (včetně výpočtů mortality pomocí probitové analýzy)

Bezpečnost práce na staveništích (koordinátor BOZP na staveništi)

 • Zajištění ohlášení o zahájení stavebních prací Oblastnímu inspektorátu práce
 • Zpracování plánů BOZP na staveništích
 • Vyhodnocení rizik v souvislosti s prováděnými stavebními pracemi
 • Koordinace dodavatelů z hlediska zajištění BOZP na staveništi
 • Preventivně-kontrolní činnost
 • Vedení deníku koordinátora BOZP na staveništi

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a žáků škol

 • Zavádění systémů prevence rizik ve školách
 • Tvorba metodik pro zajištění bezpečnosti žáků při školních aktivitách
 • Odborná školení pedagogických pracovníků z BOZP
 • Vyšetřování úrazů žáků
 • Návrh opatření pro ochranu zdraví žáků během výuky a činností souvisejících
 • Preventivně-kontrolní činnost ve školách

Nanobezpečnost

 • Analýza a hodnocení rizik spojených s nanomateriály
 • Navrhování preventivních opatření pro zlepšení prevence rizik v nanotechnologických provozech
 • Měření kontaminace pracovního ovzduší nanočásticemi
 • Modelování expozičních dávek, jež mohou zaměstnanci obdržet při inhalaci nanočástic a aerosolů
 • Odborná příprava zaměstnanců o bezpečných pracovních postupech pro práce s nanomateriály
 • Odběry nanočástic z pracovního ovzduší na filtry pomocí mobilních samplerů a jejich analýza (zajistíme ve spolupráci s externím partnerem)

Soudně-znalecká činnost

Společnost ERGOWORK s.r.o. úzce spolupracuje s několika specialisty zapsanými v seznamu (soudních) znalců pro obor „Bezpečnost práce“. V případě zájmu jsme schopni našim zákazníkům zprostředkovat provedení znaleckých posudků a expertiz dle zákona č. 36/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to ve specializacích bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence rizik, ergonomie, nebezpečné chemické látky a nanobezpečnost zapsaných v evidenci znalců a tlumočníků vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR. Znalecký posudek je možné vypracovat pouze v souvislosti s definovaným právním úkonem organizace, právnické a fyzické osoby nebo občana a to na základě individuální dohody uzavřené s příslušným znalcem.