Safety servis

Aktivity programu Safety service to jsou odborné služby zaměřené na zajištění úkolů a povinností zaměstnavatelů na úseku požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence rizik. Jelikož se jedná o služby na klíč, zákazníkům odpadají starosti, které za ně zajistí odborníci. Veškeré činnosti, které nabízíme, jsou v praxi prováděny výlučně našimi specialisty, kteří jsou osobami odborně způsobilými pro danou oblast.

Spolupráce se zákazníkem je prováděna na základě navrženého „Safety Plánu“, který zahrnuje činnosti prováděné na úseku PO a BOZP včetně harmonogramu jejich plnění dle konkrétních požadavků odběratele. Zákazník tak získává komplexní servis, tzv. „bezpečnost na klíč“ a platí tak pouze to, co si objednal. Program Safety Service zahrnuje základní úkony na úseku PO a BOZP, které po zaměstnavateli vyžaduje platná legislativa. V případě požadavku zákazníka však není problém portfolio služeb rozšířit o vybrané aktivity, které jsou součástí programu Exclusive Activity.

Portfolio činností v programu Safety Service:

 • Provedení úvodního odborného přezkoumání stavu BOZP a PO:
 • fyzická prohlídka všech pracovišť firmy
 • prověření stavu existující dokumentace PO a BOZP
 • identifikace slabých míst
 • návrh strategie pro zavedení firmy do shody s legislativními požadavky

Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců:

 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně (nástupní, periodické, mimořádné)
 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o BOZP (nástupní, periodické, mimořádné)
 • školení řidičů referentů
 • školení o poskytování první pomoci
 • školení zaměstnanců pro práci ve výškách
 • školení obsluhy ohlašovny požárů
 • školení zaměstnanců o bezpečném nakládání s chemickými látkami a přípravky
 • školení zaměstnanců o ergonomii pracovišť a pracovních míst
 • školení obsluhy plynové kotelny
 • školení dozorce výtahu
 • školení pracovníků na dočasných venkovních pracovištích (staveniště, práce v lese, úklid veřejných prostranství, údržba zeleně apod.)
 • odborná příprava preventistů požární ochrany
 • odborná příprava členů požárních hlídek
 • profesní příprava zaměřená na zvládání stresu na pracovištích a psychické zátěže
 • profesní příprava zaměřená na interní komunikaci a týmovou práci
 • školení o bezpečném výkonu specifických činností (např. práce v lese, stavební práce aj.)

Průběžné vedení agendy a zajišťování úkolů na úseku PO a BOZP:

 • Pravidelné kontroly stavu PO a BOZP na jednotlivých pracovištích:
 • vyhledávání nových zdrojů rizik
 • kontrola způsobu vedení povinné dokumentace
 • prověření odstraňování zjištěných závad apod.
 • Cílené odborné prohlídky a prověření funkčnosti:
 • únikových cest a východů se zaměřením na přítomnost překážek bránících úniku
 • požárních klapek a zařízení pro odvod tepla a kouře
 • technického stavu požárních uzávěrů
 • technického stavu žebříků a plošin pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou
 • bezpečnostních prvků výtahů
 • rozmístění bezpečnostních značek,
 • osvětlení, stavu svítidel a nouzového osvětlení,
 • technického stavu věcných prostředků požární ochrany (hasebních prostředků)
 • technického stavu vypínačů a zásuvek
 • technického stavu podlah a dveřních prahů
 • volně ložených elektrických vodičů
 • zajištění volného přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie
 • k uzávěrům vody, plynu a topení, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení
 • Kontroly dodržování bezpečnostních požadavků:
 • při provádění vyhrazených prací, prací v kontrolovaných pásmech, nebo prací vyžadující zvláštní odbornou způsobilost zaměstnanců
 • při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a na jejich skladování
 • při skladování hořlavých látek, nebo látek hrozících výbuchem
 • používání OOPP zaměstnanci, jímž byly OOPP vydány
 • při práci s vyhrazenými technickými zařízeními, se stroji a mechanizací
 • při práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Provádění pravidelných komplexních jednoročních prověrek BOZP dle požadavků § 108 zákoníku práce.
 • Sepisování protokolů o požárech a vyšetřování jejich příčin.
 • Vedení průběžné evidence pracovních úrazů a vyšetřování jejich příčin.
 • Účast při určování výše odškodnění zaměstnanců při pracovních úrazech.
 • Zastupování vaší společnosti při kontrolách prováděných orgány státního odborného dozoru (inspekce práce, hygienická služba, inspekce požární ochrany).
 • Zpracování dokumentace PO a BOZP:
 • Začlenění činností do kategorií dle požární nebezpečnosti
 • Posouzení působení rizikových faktorů na pracovištích – kategorizace prací
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Dokumentace požární ochrany (Požární řády pracovišť, Požární poplachové směrnice, Požární evakuační plán, Operační karty aj.)
 • Protokol o zařazení/nezařazení objektu nebo zařízení dle zákona č. 59/2006 Sb.
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Směrnice BOZP
 • Analýza a hodnocení pracovních rizik
 • Seznam prací zakázaných ženám a mladistvím
 • Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • Směrnice pro provozování autodopravy
 • Místní provozně-bezpečnostní předpisy
 • Harmonogram revizí a kontrol technických zařízení
 • Harmonogram činností po vzniku pracovního úrazu
 • Přehled lhůt lékařských prohlídek zaměstnanců – součástí směrnice BOZP
 • Traumatologický plán/příručka pro poskytování první pomoci
 • Směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek
 • Bezpečné pracovní postupy pro jednotlivé pracovní činnosti
 • Průběžná aktualizace dokumentace PO a BOZP.
 • Poradenství a konzultace.

V případě potřeby můžeme zákazníkům zajistit také provádění technických revizí:

 • věcných prostředků požární ochrany (hasící přístroje, požární hydranty)
 • elektrických zařízení (elektroinstalace, ruční elektrické nářadí, elektrospotřebiče)
 • zdvihacích zařízení (výtahy, zvedací plošiny)
 • tlakových zařízení
 • plynových zařízení
 • hromosvodů
 • komínů a kouřovodů
 • elektrické požární signalizace aj.