Výzkum, vývoj a inovace

Přehled doposud řešených projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Název: TH01031098 Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS)
Účastníci: T-SOFT a.s., České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství, ERGOWORK s.r.o., ÚJV Řež, a.s.
Doba řešení: 01/2015 – 12/2018
Anotace: Cílem projektu bylo vytvořit softwarový modul DEGAS určený pro modelování šíření těžkého plynu za různých povětrnostních podmínek, který byl implementován do modelovacího systému TerEx. Řešení projektu zahrnovalo ověření modelu pro rozptyl těžkého plynu prostřednictvím unikátních terénních zkoušek a srovnávacích (verifikačních) testů provedených v letech 2016 a 2017 na polygonu vojenského letiště v Bechyni. Modul DEGAS umožňuje prognostické modelování jednorázového nebo kontinuálního úniku s cílem predikovat dosah zraňujících koncentrací plynných látek a disperzí těžších než vzduch. Způsob a forma zadávání vstupních dat pro modelaci zohledňuje jednak stresovost situace, pro kterou je software určen, a jednak znalosti o charakteru a formě vstupních dat cílovou skupinou uživatelů, včetně možnosti propojení s mapovým systémem pro zobrazení výsledků v mapě.
Poskytovatel: Projekt byl spolufinancován Technologickou agenturou ČR a byl řešen v rámci programu EPSILON
TACR_logo
program-epsilon-logo
Název: TD03000017 Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod
Účastníci: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Doba řešení: 01/2016 – 12/2017
Anotace: Cílem projektu bylo sjednotit kritéria a kvalifikační požadavky na odbornou způsobilost osob oprávněných k odběru vzorků za účelem provádění rozborů vod oprávněnými laboratořemi ve smyslu § 92 vodního zákona a dalších předpisů. Uvedené vzorkování je součástí procesu sledování kvality vod a jsou na něj kladeny vysoké požadavky na zajištění kvality podle mezinárodního standardu dle normy EN ISO/IEC 17025. Výsledkem projektu je certifikovaná metodika, která vychází z analýzy platné legislativy a normativních dokumentů, prověření používaných standardních operačních postupů, studia nejnovějších poznatků a doporučení správné praxe, rozboru relevantních provozních nehod a opatření pro eliminaci rizik ohrožení života a zdraví při práci v terénu.
Poskytovatel: Projekt byl spolufinancován Technologickou agenturou ČR a byl řešen v rámci programu OMEGA
TACR_logo
program-omega-logo