Profil firmy

Společnost ERGOWORK s.r.o. je dynamicky se rozvíjející ryze česká odborná firma specializující se na oblast ergonomie, prevence rizik, BOZP, nebezpečné chemické látky, nanobezpečnost, požární ochranu a prevenci mimořádných provozních událostí. Našim cílem je vždy vyhovět potřebám zákazníka a uspokojit jeho požadavky. Naše činnost vychází z bohatých, dlouholetých zkušeností získaných jak v akademické sféře (např. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Výzkumný ústav jaderných elektráren, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, České vysoké učení technické ad.), tak i ve firmách z výrobní či nevýrobní sféry nebo z institucí veřejné správy.

Naši specialisté jsou absolventy prestižních českých vysokých škol – Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze či Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Čtyři z našich specialistů dosáhli vědecké hodnosti Ph.D. – dva v oboru bezpečnostního inženýrství, jeden v oboru ochrana prostředí a jeden v oboru aplikovaná ekologie. Všichni členové našeho týmu mají platná osvědčení o odborné způsobilosti pro příslušný obor své činnosti.

Při řešení řešení náročných projektů aktivně spolupracujeme se skupinou soudních znalců v oboru bezpečnosti práce, s vybranými vysokoškolskými pedagogy i s externími konzultanty působícími v průmyslové sféře. Díky této strategii můžeme garantovat maximální kvalitu našich služeb i objektivní přístup k danému problému.

Proč si máte vybrat právě nás?

 • jsme profesionálové s dlouholetými zkušenostmi
 • pracujeme rychle a jsme dostatečně flexibilní
 • naše systémy jsou logické a jednoduché
 • navrhujeme řešení na míru
 • vyřešíme i ty nejnáročnější úkoly
 • vymyslíme a zavedeme nejoptimálnější varianty řešení
 • máme příznivé ceny
 • konkurence se nebojíme a zákazníkovi se nikdy nepodbízíme
 • zákazníkům účtujeme jen odvedenou práci
 • garantujeme kvalitu našich výstupů
 • ručíme za své závazky


…naším cílem není převzít Vaše povinnosti na úseku požární ochrany a BOZP, ale přesvědčit Vás, že bezpečnost na pracovištích je standardem v každé moderní firmě. Standardem, o který je nutné pečovat a neustále jej rozvíjet, protože pouze na bezpečné pracoviště se zaměstnanci každé ráno rádi vracejí.

Členství v profesních komorách a odborných sdruženích

Společnost ERGOWORK s.r.o. nebo její nominovaní zástupci jsou členy těchto profesních komor, odborných sdružení, expertních výborů či recenzních rad působících v oblasti bezpečnostního inženýrství, ergonomie, psychologie práce, managementu rizik a dalších:

Česká asociace pro prevenci rizik

Česká ergonomická společnost

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu
(členství v expertní skupině „Lidský a organizační faktor, ergonomie a pracovní prostředí“)

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
(členství v sekci ergonomie, fyziologie a psychologie práce)

Česká aerosolová společnost

Certifikační orgán CERT-ACO
(členství v Expertním výboru)

Partnerské organizace

Společnost ERGOWORK s.r.o. v rámci řešení náročných specializovaných zakázek z oblasti BOZP, ergonomie a měření anebo při řešení výzkumných projektů úzce spolupracuje s níže uvedenými partnery a společnostmi, s nimiž má uzavřenu smlouvu o vzájemné spolupráci:

logo-s-nazvem.png

Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. – expertní vědecká instituce provádějící zpracování znaleckých posudků a specializovaných analýz, vzdělávání soudních znalců a výzkumnou činnost v oblasti bezpečnosti práce, ergonomie, požární ochrany, prevence nehod a havárií, bezpečnostního inženýrství a risk managementu.

Bhp-logo

Wolters Kluwers, a.s. – vydavatel právnické literatury, časopisu Bezpečnost a hygiena práce a řady dalších odborných periodik.


PROWORK spol. s r.o. – přední českých výrobce interiérového sedacího nábytku s 20-letou tradicí. Společnost se zaměřuje zejména na výrobu širokého sortimentu ergonomických sedadel určených pro všechny druhy uživatelů včetně dětí a to podle vlastní patentované konstrukce (např. THERAPIA). Společnost provádí také vývoj nových typů pracovních žídlí a spolupracuje na řešení projektů aplikovaného výzkumu.

Mojmír Klas s.r.o. – odborná společnost specializující se na bezpečnost práce ve stavebnictví, projektování zařízení určených k ochraně proti pádu, navrhování kotvicích zařízení, zpracování provozních řádů střech a konzultačním činnostem v oblasti ochrany proti pádu.

Advis Consulting s.r.o. – progresivní společnost provádějící poradenství v oblastech systémů řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 9100, řízení rizik dle ISO 31000, zajišťuje certifikaci ECM dle nařízení EU 445/2011 a poskytuje služby v oblasti BOZP a PO. Společnost také pořádá odborné kurzy zaměřené na řízení kvality, managementu a další rozvoj zaměstnanců.

E-Profesor – prověřená společnost poskytující služby v oblasti BOZP a PO a poradenství v oblasti životního prostředí. Služby týkající se BOZP, PO a dalšího firemního školení poskytuje prostřednictvím jedinečné on-line platformy E-profesor.cz.

Společenská odpovědnost

Jelikož některé sociální a společenské otázky vnímáme jako významné prvky dnešní doby, hlásíme se k principům společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility, CSR). CSR strategie naší firmy sestává ze čtyř pilířů.

 • První pilíř: Šetrnost, snižování provozní spotřeby a střídmé využívání přírodních zdrojů s cílem minimalizovat dopady naší činnosti na životní prostředí.
 • Druhý pilíř: Odborná pomoc studentům, konzultace v rámci zpracovávání diplomových prací, přednášková činnost ve školách a zaměstnávání žen na rodičovské dovolené s cílem posilovat transfer znalostí, napomáhat k rozvoji lidského potenciálu a podporovat rovné šance.
 • Třetí pilíř: Sounáležitost s našimi obchodními partnery, vzájemná odborná pomoc mezi firmami a dodržování etických standardů s cílem dlouhodobě budovat dobrou pověst naší firmy.
 • Čtvrtý pilíř: Finanční podpora vybraných obecně prospěšných, charitativních nebo inovačních projektů, které se snaží vytvářet pozitivní efekty v podobě pomoci slabším, rozvoje potenciálu šikovných lidí, získávání nových vědecko-technických poznatků nebo podpory aktivit občanské společnosti. V rámci tohoto pilíře finančně podporujeme tyto projekty:
zakony-pro-lidi_logo.png

Zákony pro lidi – inovační projekt realizovaný společností AION CS, s.r.o. umožňující veřejnosti volný on line přístup k právním předpisům vydaných ve Sbírce zákonů od roku 1945.

Portal_logo.png

Portál BOZP – vlastní inovační projekt realizovaný se spolupráci s dalšími firmami, jehož cílem je rozvíjet zdrojovou základnu v oboru BOZP a podporovat sounáležitost mezi profesionály působícími v oblasti BOZP.

SOS_detske_vesnicky_logo

SOS dětské vesničky  – charitativní projekt zahrnující programy SOS Sluníčko, SOS Přístav, SOS Kajuta a SOS Kormidlo, které se věnují sociálně-právní ochraně dětí a podpoře fungování náhradních rodin.

svetluska_logo

Světluška – charitativní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

W4W_logo

WOMEN FOR WOMEN – charitativní projekt, který pomáhá dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

Dobry_Andel_logo_DPH_GREY

DOBRÝ ANDĚL – charitativní projekt, který pomáhá dětem, které bojují se závažnými onemocněními. Dobří andělé svými dary pomáhají pokrýt jak výdaje spojené s náročnou léčbou, tak i se zajištěním slušných životních podmínek jejich rodin, které trpí poklesem příjmů.

Záruky a odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu

Jako každá solidní firma má i společnost ERGOWORK s.r.o. sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v přímé souvislosti s výkonem poskytovaných služeb. Naše pojistka uzavřená u České pojišťovny a.s. kryje škodu až do výše 7 milionů Kč.

Prohlášení o zárukách poskytovaných služeb

Společnost ERGOWORK s.r.o. se zavazuje ve vztahu k třetím stranám:

 • udržovat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se činností klienta, které se dozví v souvislosti s výkonem poskytovaných činností ve smyslu platného obchodního zákoníku,
 • zacházet s osobními údaji osob, s nimiž se v rámci výkonu poskytovaných služeb přímo setká, ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů,
 • zacházet s dokumenty, elektronickými výstupy, fotodokumentací jakož i jinými projevy podléhajících ochraně práv, podle platného autorského zákona,
 • poskytovat sjednané služby vždy s ohledem k oprávněným zájmům klienta dle Etického kodexu společnosti ERGOWORK s.r.o.