Vzdělávání

Vzdělávání je dnes jedním z klíčových prvků managementu firem i osobního a profesního rozvoje samotných zaměstnanců. Žádná moderní firma se dnes bez těchto aktivit nemůže obejít a při řízení bezpečnosti to platí dvojnásob. Lidé a jejich nebezpečná jednání jsou odpovědná za 95% všech pracovních úrazů, provozních nehod či vyrobených zmetků. I při zavádění stále složitějších technologií a řídících systémů, roli člověka nelze ani v 21. století z řídícího procesu plně eliminovat. Proto je v zájmu každého zaměstnavatele mít kvalifikované a dobře vyškolené zaměstnance schopné odpovědného a bezpečného jednání na pracovištích. Vzdělávací aktivity nabízí celá řada společností, avšak společnost ERGOWORK je jediná, která dokáže nabídnout komplexní služby související s posilováním spolehlivosti lidského činitele. Pro své specifické zaměření tvoří třetí pilíř našich služeb – program Vzdělávání a promotion. Tento program sestává z řady aktivit, které mohou naši zákazníci využívat jako samostatné služby, anebo které lze sofistikovaně využít pro tvorbu nástrojů a činností zacílených na příjemce informací – člověka. Program Vzdělávání a promotion sestává z těchto služeb/aktivit:

Příprava a realizace školení a odborné přípravy na úseku PO a BOZP:

 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o požární ochraně a BOZP
 • Školení zaměstnanců o bezpečném nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické a žíravé
 • Školení zaměstnanců pro práci ve výškách
 • Školení obsluhy ohlašovny požárů
 • Školení zaměstnanců o ergonomii pracovišť a pracovních míst
 • Školení obsluhy plynové kotelny
 • Školení pracovníků na dočasných venkovních pracovištích (staveniště, práce v lese, úklid veřejných prostranství, údržba zeleně apod.)
 • Školení o bezpečném výkonu specifických činností (např. práce v lese, stavební práce aj.)
 • Školení řidičů referentských vozidel
 • Školení o poskytování první pomoci
 • Odborná příprava členů požárních preventivních hlídek
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany
 • Odborná příprava dozorců výtahů


Semináře, workshopy a odborné kurzy zaměřené na získávání specifických znalostí a praktických dovedností:

 • Odborný kurz zaměřený na zvládání stresu na pracovištích a psychické zátěže
 • Odborný kurz zaměřený na efektivní komunikaci při zajišťování BOZP
 • Odborný kurz zaměřený na motivování zaměstnanců k BOZP
 • Odborný kurz pro zaměstnavatele k získání znalostí na úseku prevence rizik podle zákona č. 309/2006 Sb.
 • Odborný kurz zaměřený na vyhledávání a hodnocení pracovních rizik

Výukové programy pro náročného posluchače a vysokoškolská výuka:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví
 • Bezpečnost chemických technologií a prevence rizik
 • Prevence nehod a havárií
 • Požární ochrana
 • Aplikovaná ergonomie
 • Spolehlivost lidského činitele
 • Nebezpečné látky a přípravky
 • Bezpečnost práce ve stavebnictví

Prodej odborné literatury a ediční činnost

Nabízíme drobný prodej autorských výtisků vybrané specializované odborné literatury. V současnosti až do vyprodání zásob nabízíme tyto autorské tituly:

Základy aplikované
ergonomie
Ergonomie pracovních míst
a pracovní podmínky

zaměstnanců se zdravotním
postižením
Bezpečnost práce při těžbě
dříví
Stavebnictví: prevencí proti úrazům
Podrobné info zde Podrobné info zde Podrobné info zde Podrobné info zde
Prevence havárií a nehod (1. a 2. díl) Nanobezpečnost Kancelářská pracoviště s důrazem
na open space
Podrobné info zde Podrobné info zde Podrobné info zde

Na základě konkrétních požadavků zákazníka jsme schopni zpracovat nejrůznější odborné příručky nebo informační materiály z oblasti BOZP, PO a ergonomie a následně zajistit jejich profesionální sazbu a tisk. Minimální náklad příruček činí 100 kusů.

Odborné překlady

Evropská integrace nutí stále více zaměstnavatelů přejímat předpisy, metodiky, standardy či návody k používání strojů a zařízení v cizích jazycích. Zákoník práce však zaměstnavateli ukládá, že informace o rizicích a o požadavcích na organizaci práce musejí být zaměstnancům sdělovány pro ně srozumitelným způsobem. Patrně nikdy nenastane doba, kdy by každý člověk plynule hovořil alespoň jedním cizím jazykem, a tak našim zaměstnavatelům nezbude, než tyto cizojazyčné pracovní materiály překládat do českého jazyka. I tento problém však může společnost ERGOWORK s.r.o. svým zákazníkům vyřešit.

Provádíme překlady textů z angličtiny do češtiny (a naopak) našimi certifikovanými překladateli a jsme schopni pro naše zákazníky zajistit také překlady z jiných jazyků. Jelikož se zaměřujeme na oblast BOZP, každý text, který je u nás přeložen, je před předáním zákazníkovi autorizován. Naši specialisté jej podrobí pečlivé odborné korektuře, protože není nic horšího, než služba bez požadované kvality.

Výroba videofilmů

V době rozvoje informačních technologií je nutné, aby i zaměstnavatelé vhodným způsobem využívali současný pokrok a začleňovali do svých školících aktivit videospoty či krátké instruktážní videofilmy. Tímto způsobem lze docílit k zatraktivnění prováděného školení, tak i k efektivnějšímu předávání klíčových informací. Nabízíme proto:

 • Výrobu videospotů s tématikou prevence rizik určené pro školení zaměstnanců v podnicích
 • Výrobu prezentačních videí firem
 • Výrobu instruktážních filmů shrnující výstupy řešení výzkumných projektů na specifická témata
 • Videosimulace a modelování

Podpůrné školící materiály                                                             Výukový film o nanočásticích pro VÚBP

                    

Ukázka prezentačního videa pro školu Nebušice                            Ukázka prezentačního videa pro společnost ABB

                    

Google voicesearch kino spot                                                     Promo cestopisů Jota